BẢO TRÌ HỆ THỐNG KiỂM SOÁT RA VÀO

Công Ty Đại Hàn cung cấ p l ắp đặt & bả o trì hệ thố ng kiểm soát v ào cử a ra b ằng vâ n tay, kiểm soá t cửa ra v ào b ằng thẻ từ, kiểm so át cử a ra vào c ửa bằng võng m ạc m ắt, kiểm soá t c ửa ra và o b ằng mã PIN (mật khẩ u cá nhân) hoặ c kiểm soá t c ửa ra vào b ằng nhận diện khuôn mặt

Cung cấp lắ p đ ặt v à bảo trì hệ thống kiểm soát ra vào, kiểm soát cửa ,máy chấm công

Việt Nhật cung cấp lắp đặt hệ thống kiểm soát vào cửa ra bằng vân tay, kiểm soát cửa ra vào bằng thẻ từ, kiểm soát cửa ra vào cửa bằng võng mạc mắt, kiểm soát cửa ra vào bằng mã PIN (mật khẩu cá nhân) hoặc kiểm soát cửa ra vào bằng nhận diện khuôn mặt

Hệ thốn g kiểm soát cửa ra vào là hệ thốn g check-in/ check-out d ựa v ào những đ ặc điểm riêng c ủa từng người như vâ n t ay, khuôn mặt, võng mạc m ắt (mống mắt), mật khẩ unhâ n hay thẻ từ c ảm ứng để xác định quyền truy cập đ ược ra vào cử a đi, tương ứng với đó tac ác hệ thống kiểm soá t v ào c ửa ra bằng v ân ta y, kiểm so át c ửa ra và o bằ ng thẻ từ, kiểm soá t cử a ra và o cửa bằ ng võng mạ c mắ t, kiểm so át c ửa ra và o bằng mã PIN (mật khẩ u cá nhân) ho ặc kiểm soá t cửa ra và o b ằng nhận diện khuôn mặt,..

 


Việc ứng dụ ng hệ thố ng kiểm so át cử a ra và o hiệ n na y đã được phổ biến rấ t nhiều. Nhờ v ào ưu điểm nhữ ng lợi ích to lớn hệ thống kiểm soát cửa đem lạ i.

Để hệ thống kiểm soá t cử a có thể h oạt đ ộng chín h xá c ổn định tr ong một thời gia n dài. ngoài việc lắ p đ ặt hệ thống kiểm so át cửachất lượng tốt, vận hàn h hệ thống đúng cách thì đòi hỏi hệ thốn g kiểm so át c ửa ra vào cũ ng c ần phả i được bả o trì định kỳ theo lịch trình nh ất định, thông thường ít nh ất 3 đến 6 tháng 1 lầ n.

Cung cấp lắp đặt máy chấm công Suprema kiểm soát ra vào cửa Suprema, Chấm công chuyên nghiệp ( Văn Phòng, Nhà máy, Tập đoàn..) Tích hợp Hệ Thống Báo cháy Tòa nhà, Kiểm soát vào ra chấm công vân tay-Access Control FingerPrint System ứng dụng lắp đặt cho kiểm soát ra vào văn phòng công ty (Access Control for office), kiểm soát ra vào nhà kho (Access Control for warehouse), kiểm soát ra vào ngân hàng (Access Control for bank), kiểm soát ra vào trường học (Access Control for school) kết hợp hệ thống báo động
Những lỗi thường gặ p ở hệ thống kiểm soát ra vào cửa, kh óa cửa bằng vân ta y, khóa c ửa bằ ng thẻ từ, khóa cửa bằng khó a chốt thả (Electric Bolt Lock)hoặc kh óa cửa bằ ng khó a Nam châm (khóa hút-magnetic lock),…

Thiết bị hệ thống kiểm so át c ửa ra v ào th ường gặp c ác lỗi về cá c thiết bị kiểm so át c ửa tro ng hệ thố ng như sa u:

– Khó a c ửa vâ n ta y, khóa chốt thả (Electric Bolt Lock), khóa N am châm (khóa hút-magnetic lock), khóa đ iện,..

– Thiết b ị kiểm so át cử a v ân tay hay còn gọi là thiết b ị n hận diện sinh trắc vân t ay (Biometric fingerprint )

– Thiết bị kiểm soá t c ửa v ân tay + mật kh ẩu + thẻ cảm ứng (thẻ từ)

– Thiết bị kiểm soá t cửa thẻ từ + mật khẩu

– Thiết bị kiểm so át cử a b ằng mống m ắtKiểm soát an ninh ra vào công ty-tòa nhà bằng vân tay-Kiểm soát an ninh ra vào bằng thẻ-Kiểm soát an ninh ra vào bằng mã số PIN, Kiểm soát vào ra chấm công vân tay-Access Control FingerPrint System ứng dụng lắp đặt cho kiểm soát ra vào văn phòng công ty (Access Control for office), kiểm soát ra vào nhà kho (Access Control for warehouse), kiểm soát ra vào ngân hàng (Access Control for bank), kiểm soát ra vào trường học (Access Control for school) kết hợp hệ thống báo động chống trộm

Bảo trì hệ thống kiểm soát ra vào cửa kết hợp dùng làm máy chấm công

– Hầu hết tất c ả cá c hệ thống kiểm soát cửa, khóa cửa v ân tay, hoặ c hệ thống kiểm so átchấm c ông thì sẽ có kết hợ p với kh óa điện (khóa lẫy, Khoá điệ n từ, kh óa chốt thả ho ặc kh óa lực hút N am châm được lắ p đặt trên cửa gỗ, c ửa kính, cửa kim lo ại, cửa chốn g ch áy,..).

Khóa thả chốt thường đượ c áp d ụng cho cử a 2 cá nh hoàn toàn b ằng kính cường lực, khóa thả chốt còn áp dụng trên nhiều cửa kh ác như c ửa nhôm kính, cửa gỗ, cử a kim lo ại …và một số loạ i cửa kh ác. khó a thả chốt có ưu điểm là áp d ụng cho nhiều c ửa & cử a mở đ ược 2 chiều (đẩy vào+ mở ra, đẩy ra + mở vào)

Khó a lực hút Nam châm thì chỉ áp dụng th ường cho cử a nhôm kính, c ửa sắt, cửa gỗ… kh óa lực hút với ưu điểm là dễ lắ p đặ t, chỉ áp d ụng cho c ửa mở 1 chiều ( chỉ 1 chiều và o hoặc 1 chiều ra).

Ch ínhv ậy khó a chốt thả đượ c gắ n nhiều nhưng có nhược điểm là về l âu dài thì b ản lề c ủa cử a kính, c ửa gỗ sẽ bị sệ hay lệch.

Do đó chốt thả của khóa sẽ rơi không đúng vị trí d ẫn đến ngườ i dùn g thườn g nghe tiếng lóc cóc hay tạch tạch. điều nà y gây khó chịu cho người d ùng v à th ường khôn g a n t oàn cho t ài sản bên trong. khóa lực hút thì không có xảy ra trường h ợp như khó a chốt & độ bền kh á c ao.

hệ thống kiểm soát cửa, khóa cửa vân tay, hoặc hệ thống kiểm soát có chấm công thì sẽ có kết hợp với khóa điện (khóa lẫy, Khoá điện từ, khóa chốt thả hoặc khóa lực hút nam châm được lắp đặt trên cửa gỗ, cửa kính, cửa kim loại, cửa chống cháy

Lợi ích từ việc bảo trì hệ thống kiểm soát ra vào, máy chấm công

Hạ n chế tối đ a nh ững sự cố xảy ra trong qu á trình hoạ t độ ng của hệ thố ng kiểm soá t ra vào cửa: một hệ thống kiểm soá t cử a ra và o đ ược lắ p đ ặt đấu nối với nh iều thiết b ị kh ác nha u việc hoạt độ ng trong kh oảng thời gi an dà i sẽ dẫ n đến các chi tiế t có thể bị sai kh ác đi.

Việc b ảo trì hệ thống sẽ giúp phát h iện v à khắ c phục kịp thời các dẫu hiệu hư hỏng củ a toàn hệ thống kiểm soá t ra vào cử a, đả m bả o tính an ninh, a n t oàn cho nhà chủ.

Thông b áo tìn h trạng hệ thống kiểm soát ra vào & đưa ra h ướng khắc phục c ác thiết b ịdấ u hiệu hư hỏng tro ng thời gian tới: bả o trì viên sẽ tiến hàn h kiểm tra c ác th ành phần hệ thố ng khi tiến hàn h cô ng việc bảo trì, các d ấu hiệu hư hỏng sẽ đ ược nh ân viên bả o trì xử lý tại chỗ hoặc thông tin tới khá ch hà ng để đưa ra hướ ng khắ c phục.

N âng ca o độ chín h xác v à ổn định toàn hệ thống, đả m bảo a n toan ở mức tuyệt đối. Chín hvậy ng oài việc cung cấp lắp đặ t mới thiết bị hệ thố ng kiểm soát ra và o cửa, còn có dịch vụ bảo trì hệ thốn g kiểm so át ra vào bao gồm: hệ thốn g kiểm soá t cửa, kiểm soát than g m áy, kiểm soát bãi đỗ xe kết h ợp hệ thốn g loa thông bá o, báo động b áo trộm đột nhập…
C ác dịch vụ bảo trì hệ thống kiểm soát ra vào

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bảo trì, b ảo dưỡng hệ thố ng kiểm soát cửa:

Định kì bảo dưỡng hệ thống kiểm soá t, xóa các dữ liệu rác để máy chạ y nhan h hơn

Định kì kiểm tr a hệ thống v àb áo c áo tổng kết về chất lượng hệ thốn g dự b áo về c ác lỗi có thể xảy ra

Định kì kiểm t ra dữ liệu, đảm b ảo dữ liệu đ ược back up đầ y đủ, đúng q uy trình, nân g c ấp p hần mềm ch ấm c ông, phần mềm kiểm soá t c ửa phiên bản mới nh ất

Đào tạ o c ách sử d ụng p hần cứng, phần mềm, c ách bả o dưỡng hệ thốn g cho nh ân viên mới

Cung cấp linh kiện th ay thế thiết b ị hệ thố ng kiểm soát ra và o c ửa

Xử lý sự cố tậ n nơi, có thiết b ị tương đương để dùng tạm, trong thời gi an chờ kh ắc phục sự cố

Cung cấ p giả i pháp tích h ợp với phầ n mềm mới, giải ph áp tích hợp nhiều chủng loại-nhãn hiệu m áy khá c nhau

Bảo trì hệ thố ng kiểm so át c ửa vân t ay, khó a cửa v ân tay, hệ thống access control, Kiểm so át v ào ra chấm c ông vân tay-Access Control FingerPrint System ứng dụ ng lắ p đặt cho kiểm soá t ra v ào văn phòn g c ông ty (Access Control for office), kiểm soá t ra và o nh à kho (Access Control for warehouse), kiểm so át ra vào ng ân h àng (Access Control for bank), kiểm soá t ra v ào trường học (Access Control for school) kết hợ p hệ thống bá o động chống trộ m..
Q uy t rình bảo dưỡng hệ thống kiểm so át vào ra chấm công vân tay, bảo trì hệ thố ng kiểm soát ra và o c ửa.

1. Bảo trì hệ thố ng kiểm soát ra v ào định kỳ.

Nội dung công việc dịch vụ b ảo trì kiểm tr a hệ thốn g kiểm so át v ào ra chấm công vân tay, b ảo trì hệ thống kiểm soát ra và o cử a & vệ sinh toà n bộ hệ thốn g bao gồm:

Kiểm tr a đầu đọc: kiểm tra khả năn g n hận d ạng (nhận diện vân tay, n hận diện khuôn m ặt, n hận diện mống mắt,đọc thẻ từ…),

Khả năng điề u khiển khóa cử a điệ n tử, lệnh từ nút exit button, Nút kh ẩn cấ p Emergency button, vệ sinh l ại thiết b ị.

Kiểm tr a hệ thống khóa cửa như kh óa chốt thả (Electric Bolt Lock), khó a Nam châm (khóa hút-magnetic lock), khó a đ iện,.. :

Kiểm tra khả năn g kh óa cửa, b ắt l ại ốc vít, điề u chỉnh l ại cử a nếu có sai số v à vệ sinh l ại thiết b ị.

Kiểm t ra hệ thố ng báo động: kiểm tr a khả năn g báo động khi c ửa mở q uá lâu (nếu có), khả năn g b áo độ ng nếu má y nhận diện vâ n tay/khuôn mặt/thẻ từ/mống m ắt b ị tháo ra khỏi vị trí lắ p đặ t (nếu có).

Kiểm tr a cá c thiết b ị ng oại vi khác: kiểm tra nút exit button/ Nút kh ẩn cấp Emergency button, kiểm t ra hệ thố ng dây tín hiệu, cáp điều khiển, l an cable, kiểm tra bộ điề u khiển trun g tâm (nếu có).

P hần mềm: kiểm t ra kết nối đến từng cửa, backup dữ liệu, khắc phục lỗi nếu có.

Để xuất : Đề xuấ t th ay thế thiết b ị khi b ị hỏng hoặ c có thể g ây hỏng hóc trong thời gia n ngắ n sắp tới.

Kiểm tra các thiết bị ngoại vi khác: kiểm tra nút exit button/ Nút khẩn cấp Emergency button, kiểm tra hệ thống dây tín hiệu, cáp điều khiển, LAN cable, kiểm tra bộ điều khiển trung tâm (nếu có). Phần mềm: kiểm tra kết nối đến từng cửa2. Bảo trì hệ thố ng kiểm soát ra vào cửa theo yê u c ầu.

Dịch vụ bả o trì hệ thốn g kiểm soát ra và o cửa theo y êu cầ u áp d ụng với bấtkhá ch hà ng n ào có nhu cầ u bảo dưỡng, bả o trì hệ thống kiểm so át ra và o cửa. nhân viên kỹ th uật củ a cô ng ty sẽ đ ến tận nơi kiểm t ra hệ thố ng theo y êu cầu của khách h àng. sau đó sẽ có nh ân viên bá o giá dịch vụ & các linh kiện c ần tha y thế nếu có.

Cu ối cùng dịch vụ bảo trì bả o dưỡng hệ thốn g kiểm soát ra v ào c ửa c ủa chúng tôi cam kết m ang đến sự a n toan, a n t âm tuyệt đối cho khá ch hàng!

GỌI NGAY 0903734162

Có Thể Bạn Quan Tâm

ve-sinh-pin-nang-luong-mat-troi (1)

VỆ SINH PIN MẶT TRỜI TỐI ƯU HƠN ROBOT

✅ Hiệu kinh tế hơn so với đầu tư Robot vệ sinh pin năng lượng mặt trời hàng trăm triệu ✅ Năng lực vệ sinh pin mặt trời lên đến 100Mw/1 tháng